__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

   
'IiP kan ingezet worden bij zowel
SW-bedrijven die al ver zijn
in hun ontwikkeling naar arbeidsontwikkelbedrijf,
als
bij bedrijven die nog dichtbij het
klassieke productiebedrijf van de
oude sociale werkvoorziening staan.'

Benno Klopman - AM Groep
Irene Klein - MareGroep
Ton Oonk - Op/maat


Internal Facilitator IiP

Training


-  voor SW-bedrijven

lees verder ... 


                       

AM Groep Hoofddorp behaalt
Bronzen Certificaat IiP Nederland
als 1ste bedrijf in Nederland!

lees verder ... 

 Mare Groep Voorhout
 IiP gecertificeerd

'Als Internal Facilitator IiP heb ik geleerd de vertaalslag te maken
van het IiP-gedachtegoed
naar de SW-praktijk'
                                   MareGroep


lees verder...Op/maat Hoorn
iP gecertificeerd
 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuwbrief

SW-pilot Investors in People (IiP)
In het kader van de landelijke SW-pilot Investors in People (IiP) 

'Het stimuleren van de omslag van SW-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven'


Huidige stand van zaken
Dit is de 2e nieuwsbrief vanuit de SW-pilot Investors in People. De vorige nieuwsbrief kwam uit in
september 2011; toen waren de deelnemende SW-bedrijven volop bezig met het IiP verbeterproces.  
Inmiddels hebben de 3 SW-bedrijven het IiP-traject afgerond en worden de resultaten van de SW-pilot
vastgelegd en overgedragen aan de opdrachtgever.

Wat heeft het Investors in People verbeterproces de 3 deelnemende SW-bedrijven gebracht? Hoe
kijken zij terug op de pilot en wat kunnen zij vertellen over de toegevoegde waarde van Investors in
People voor SW-bedrijven? In deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen inclusief enkele nieuwe
ontwikkelingen met betrekking tot Investors in People.   

Wat is Investors in People?
Investors in People is een succesvolle en praktische methode voor het verbeteren van uw
bedrijfsprestaties. Investors in People stelt de mensen centraal en zorgt er voor dat het beste uit hen
naar boven wordt gehaald. Het resultaat is ontwikkeling en prestatieverbetering van de gehele
organisatie door en met behulp van de mensen die er werken.  
Investors in People draagt ondermeer bij aan het professionaliseren en borgen van het HR-beleid en
versterkt tegelijkertijd de organisatiecultuur en dat zonder nieuwe bureaucratie. 

Desgewenst kunnen SW-bedrijven zich op het IiP-keurmerk laten certificeren waardoor u zich bij uw
opdrachtgevers, stakeholders en op de arbeidsmarkt aantoonbaar kunt profileren als een
professioneel arbeidsontwikkelbedrijf.  

Hoe werkt IiP?

Centraal in de IiP methodiek staat de ‘IiP standaard’ die bestaat uit 3 principes, 10 indicatoren en 39
bewijzen. De IiP standaard is een model die een organisatie helpt beter te presteren.  
In feite vormt de standaard een soort meetlat, om te bepalen hoe het met de arbeidsontwikkel-
processen is gesteld in samenhang met de bedrijfsstrategie, op welke onderdelen verbetering nodig is
en hoe dit kan worden bereikt.   
Een sterk punt van Investors in People is dat het zich richt op ‘beleving van mensen’ en op het
bereiken van werkelijke resultaten, ongeacht wat er op papier staat. Uitgebreide procedures zijn
derhalve niet nodig. Dit maakt IiP interessant voor zowel grote als kleinere organisaties
.

 
                                                  
  ' Ik kan IiP nu praktisch toepassen in ons bedrijf '
                                                              
Deelnemers aan de Training Internal Facilitator IiP
 .
                                                                           
                                                                         

                                                                                                                                    
                                                                                          
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

AM Groep en Investors in People

AM Groep is de pilot ingestapt om te onderzoeken of Investors in People een instrument is dat
toegevoegde waarde heeft  voor een leerwerkbedrijf als AM Groep pretendeert en/of probeert te zijn.
Ons idee was dat Investors in People ons inzicht zou kunnen verschaffen over de methoden en
instrumenten die wij daarvoor hanteren en inzetten.
Verder leek het ons een goed middel om bij de medewerkers zelf te checken of onze bedoelingen bij
hen op de juiste manier overgekomen zijn.

December 2012 kunnen we de volgende conclusies trekken:

·      Investors in People is een uitermate geschikt format om bij management, leidinggevenden en ook
medewerkers te checken of alle gehanteerde middelen bijdragen aan de ontwikkeling en
bemiddeling van (Wsw-)medewerkers naar een betaalde baan in reguliere bedrijven. Dat laatste is
immers onze missie!

·        Investors in People is een goed hulpmiddel om te checken of de beschikbare HR-instrumenten op
orde zijn.

·         Op basis van de afgenomen assessments is AM Groep in staat gesteld om haar primaire proces
(nog) beter in te richten.

·         AM Groep heeft door Investors in People het belang van evalueren nog duidelijker ingezien.

·         De IiP-erkenning en het willen behouden daarvan dwingt AM Groep op een prettige manier het
primaire proces te blijven verbeteren. Investors in People is voor AM Groep dus een
verbeterinstrument.

·         De pilot heeft een branche-specifiek model opgeleverd, zodat andere SW/Leerwerkbedrijven
Investors in People eenvoudig en op de sector toegespitst kunnen invoeren.

·         Het was prettig om met meerdere bedrijven, die andere doelstellingen hadden de pilot samen te
doen. Dit leverde een extra leereffect.

·         Of de officiële erkenning ook effecten heeft in de zin van meer (re-integratie)opdrachten moet nog
blijken, maar was geen voorwaarde.

·         Binnen AM Groep is Investors in People an sich geen regelmatig bespreekpunt, maar wel alle
zaken die we moeten doen om de erkenning te behouden; dat zijn immers de zaken die ons
primaire proces definiëren.

·         Voor een leerwerkbedrijf is het relatief makkelijk een bronzen erkenning te verkrijgen, omdat
leerwerkbedrijven die per definitie veel met ontwikkeling bezig houden. Dit geeft extra waarde aan
de erkenning. 


                                                                        
Benno Klopman
Manager HR AM Groep

* * * * * * * * * * * * * * * * * *


MareGroep en Investors in People

Door ons aan de standaard van IiP te meten, kwamen we te weten of we onze eigen doelstellingen
van die van mensontwikkelbedrijf ook daadwerkelijk behalen. Daarbij vinden we de beleving van de
diverse medewerkers in ons bedrijf een belangrijke graadmeter.

De succesvolle certificering in januari 2011 wees uit dat we, sinds de nulmeting in 2007, al een heel
eind op de goede weg zaten. Sindsdien hebben we IiP gebruikt als katalysator voor de ‘verbetering
van de verbetering cyclus’. De review die middels een assessment gehouden werd in het voorjaar van
2012 liet zien dat we ook ten aanzien van de laatste aanbevelingen in ontwikkeling zijn. IiP houdt ons
scherp en alert.

Concreet heeft het ons het volgende opgeleverd:  

·         managers kijken kritischer naar zichzelf  
·         rendement van beleid wordt beter gemeten  
·         projecten worden zorgvuldiger geëvalueerd  
·         er is een introductiebeleid opgesteld  
·        
gesprekkencyclus is geprofessionaliseerd  
·         communicatie naar medewerkers is verbeterd  
·         er is een handboek HRM & beleid opgeleverd wat voor iedereen beschikbaar is.  

Deelname aan de pilot heeft geleerd dat IiP heel goed toepasbaar is in de SW-branche. We hebben
samen met de AM-groep en Op/maat dankzij onze ervaringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan het ontwikkelen van een gespecificeerde standaard voor de Sociale Werkvoorziening.  


                  'Investors in People borgt de verbetering van de verbetering cyclus'     
  
                                                                    
      

Irene Klein
HRM adviseur MareGroep

* * * * * * * * * * * * * * * * * *


Op/maat en Investors in People

Op/maat is op een later tijdstip in het pilot project  IiP ingestapt, nadat een van de originele
deelnemers besloot er mee te stoppen. Op/maat heeft geen seconde spijt gehad van deze beslissing 
en dat zegt meteen voldoende over hoe wij het project ervaren hebben.. 

Op/maat is in 2007 gestart met de omslag van productiebedrijf naar leerwerkbedrijf en heeft sindsdien
belangrijke stappen gezet om dat doel te realiseren. In dit proces is het belangrijk dat het
management in staat is om de nieuwe richting van het bedrijf duidelijk te maken onder alle geledingen
van de medewerkers, zodat iedereen ook aan de omslag kan meewerken.
Verder dient er een goede communicatiestructuur en de benodigde instrumenten te zijn die het
mogelijk maken om de beloftes van het leerwerkbedrijf te communiceren en te realiseren voor
zowel de doelgroep-medewerkers  als voor staf en management. Wij hebben IiP ingezet om te
beoordelen in hoeverre Op/maat er in geslaagd is haar beloftes en plannen waar te maken. 

                                                                


We kunnen op basis van de ervaringen met IiP van de afgelopen 2 jaar concluderen dat het format
goed toepasbaar is in de WSW sector. Op/maat  heeft naar aanleiding van de IiP nulmeting en het
officiële IiP assessment een aantal verbeterpunten kunnen realiseren.

Deze verbeterpunten hebben betrekking op:
·         de communicatie tussen management en medewerkers (top-down en bottom-up)
·         het leren van ervaringen (evalueren)
·         middenmanagement meer betrekken bij jaarplannen en begroting
·         duidelijker afspraken bij het implementeren van projecten  

Naast het verbeteren van de interne organisatie kan het  IiP keurmerk ook imagoverbeterend werken
richting  externe opdrachtgevers. Op/maat heeft het IiP symbool/logo op haar briefpapier, intra- en
internetsite geplaatst. De externe waarde/herkenning van het IiP keurmerk wordt mede bepaald door
de manier waarop IiP zich als organisatie positioneert. Bij de deelnemers aan de pilot heerst het
gevoel dat IiP daar wel meer in mag gaan investeren om de benodigde naamsbekendheid te creëren.  
 
  
Ton Oonk
Manager HR Op/maat

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rood Consult en Investors in People  

De ontwikkeling en uitvoering van de pilot werd begeleid door Kees Rood van Rood Consult.
Kees is een gecertificeerd Investors in People specialist en goed ingevoerd in de SW-branche.  
 
Terugkijkend op de pilot heeft het project gebracht wat ik vooraf had gehoopt:

·       De SW-bedrijven hebben alle 3 succesvol een IiP verbetertraject doorlopen en hebben hier hun
bedrijfsvoering verder mee versterkt.

·       Alle 3 SW-bedrijven hebben er voor gekozen het verbetertraject te bekronen met een Investors in
People erkenning. Hoewel certificering niet verplicht is om met het verbetermodel te mogen
werken, is het wel een kans om je als SW-bedrijf extern aantoonbaar te profileren als
professioneel arbeidsontwikkelbedrijf. 

·       De pilot heeft diverse branche-specifieke instrumenten (*) opgeleverd die beschikbaar komen voor
de collega SW-bedrijven. Deze instrumenten zijn toegepast en getest in de pilot en waar dit nodig
bleek bijgesteld.  Deze instrumenten zijn nu gereed voor verdere toepassing in de SW-branche.
 

Dit alles is bereikt in een prettige sfeer waarbij ieder SW-bedrijf in eigen tempo het IiP traject doorliep
De onderlinge leerbijeenkomsten zorgden hierbij voor een extra leereffect.   

Regelmatig hoor ik SW-bedrijven zeggen: “We zijn nog niet zo ver dat we met Investors in People aan
de slag kunnen, we moeten eerst nog enkele nieuwe instrumenten invoeren of onze bedrijfscultuur is
hier nog niet klaar voor”. Dit kan geheel waar zijn maar tegelijkertijd zijn deze thema's goed te
combineren in een IiP verbetertraject. Er zijn veel voorbeelden bekend waarbij werken met Investors
in People tegelijkertijd heeft geleid tot een versterking van de bedrijfscultuur.    

De deelnemers van de drie SW-bedrijven waren het dan ook geheel met elkaar eens over de
stelling dat:  'IiP succesvol ingezet kan worden bij zowel SW-bedrijven die al ver zijn in hun
ontwikkeling naar arbeidsontwikkelbedrijf, als bij bedrijven die nog dichtbij het klassieke
productiebedrijf van de oude sociale werkvoorziening staan”.
 

De volgende instrumenten zijn in de pilot ontwikkeld en gereed voor verder gebruik:  

·       Een introductieworkshop Investors in People

·       Een training Internal Facilitator IiP, met ondermeer een specifieke case van een SW-bedrijf

·       Een systematiek voor het uitvoeren van een nulmeting (interviews en een online meetmodel)

·       Checklisten en formats die ingezet kunnen worden tijdens een IiP verbetertraject

·       Verantwoordingsverslag waarin opgenomen onder andere: de bereikte resuiltaten en effecten,
mogelijke belemmeringen die kunnen ontstaan gedurende het verbeterproces, tips en oplossingen.
 

In 2013 zullen enkele introductieworkshops en trainingen worden georganiseerd voor geïnteresseerde
SW-bedrijven. De workshop en de training kunnen ook intern, in het eigen bedrijf, worden uitgevoerd.
          .
                                                                                                                                        
Kees Rood
                     


* * * * * * * * * * * * * * * * * *


Nieuwe ontwikkelingen binnen Investors in People

Investors in People heeft recent zijn dienstverlening uitgebreid met:

·      
Investors in People Raamwerk
·      
Investors in People Vitaal & Gezond  

Investors in People Raamwerk
De Investors in People standaard vormt de basis voor goed management en dient als
toetssteen voor elke goed geleide organisatie. De standaard omvat 39 onderdelen (bewijzen)
waaraan organisaties moeten voldoen om erkend te worden als een Investor in People.  

Het aanvullende raamwerk bouwt voort op de principes van de IiP standaard en gaat dieper in
op waar u als organisatie het meest behoefte aan hebt. Dit deel van het raamwerk daagt
organisaties nog meer uit zich continu te verbeteren en te ontwikkelen. Uiteindelijk streeft
Investors in People naar excellente organisaties.

Het aanvullende raamwerk bestaat uit 165 extra mogelijkheden voor verdere ontwikkeling:
Bij 26 tot 76 extra behaalde onderdelen bereikt een organisatie het Bronzen niveau; bij 76 tot
126 extra behaalde onderdelen het Zilveren niveau, en bij meer dan 126 extra behaalde
onderdelen het Gouden niveau. Organisaties kiezen zelf – in lijn met hun ambities en
prioriteiten – op welke onderdelen zij zich verder willen ontwikkelen.  

In deze pilot heeft AM Groep zich laten uitdagen op te gaan voor het Bronzen niveau. Zij
slaagde hier volledig in en bereikte als eerste SW-organisatie het Bronzen niveau.

Investors in People Vitaal & Gezond
Investors in People gaat onder meer over leren en ontwikkelen, beter presteren als organisatie,
effectief leiderschap, het versterken van de bedrijfscultuur en het bereiken van een proces van
continu verbetering.
Er zijn echter meer factoren van invloed op het succesvol presteren van mensen en organisaties. 

Uitgangspunt van 'Investors in People Vitaal & Gezond'  is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen
gezonde/fitte medewerkers en de mate waarin een organisatie er in slaagt zijn doelen te bereiken. 
IiP V&G betreft uiteenlopende thema's waaronder: fysieke fitheid, stressmanagement, ziekteverzuim,
kwaliteit van het werk, arbeidsmotivatie, arbeidsproductiviteit etc.  

De succesvolle methodiek van Investors in People wordt ook toegepast bij Investors in People Vitaal &
Gezond. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde 10 indicatoren: bij IiP V&G ligt de focus echter op
vitaliteit en gezondheid van mensen en de organisatie als geheel. 
Enkele thema's uit de beide standaards overlappen elkaar waardoor IiP-gecertificeerde bedrijven al
voldoen aan enkele criteria van Investors in People Vitaal & Gezond.  

Organisaties die nog niet met Investors in People werken kunnen desgewenst ook de andere ingang
kiezen: starten met Investors in People Vitaal & Gezond, eventueel later op te volgen met de Investors
in People standaard en het aanvullende raamwerk.
         

Introductieworkshops en trainingen Investors in People voor SW-bedrijven                          

- Introductieworkshop IiP                          Centraal Nederland     
- Training Internal Facilitator IiP                Centraal Nederland

De introductieworkshop en de training kunnen ook in het eigen bedrijf worden uitgevoerd.
Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met  Kees Rood van Rood Consult.

naar boven         Investors in People         IiP voor SW-bedrijven         Internal Facilitator


                                                                                          

 

  


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap